Yurtdışı Seçmen Kütüğü Hakkında Ysk'nın Kararı Ve Genelgesi

New York Başkonsolosluğu 10.03.2011


Karar No : 158
Karar Tarihi : 07/03/2011
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 12 Haziran 2011 Pazar
günü yapılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 3/3/2011 günü, 73. Birlesiminde karar
verilmistir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3/3/2011 gün ve 987 sayılı kararı 4/3/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıstır.
Yüksek Seçim Kurulunun;
8/1/2011 tarihli, 2011/13 sayılı kararı ile; XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Seçmen
Kütügünün Güncellestirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge ile Yurt Dısı Seçmen
Kütügünün Güncellestirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/II sayılı Genelge için komisyon
olusturulmasına,
karar verilmistir.
Komisyon, konular hakkında çalısmasını tamamlamıs olmakla, komisyonca hazırlanan karar taslagı
incelenerek;
GEREG GÖRÜSÜLÜP DÜSÜNÜLDÜ:
XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi
askı listeleri; Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünün adres
kayıt sisteminden alınan, Türkiye’de yerlesik ve seçmen niteligini tasıyan kisilere ait kayıtların, gerekli
islemler yapıldıktan ve seçmen kütügüne dönüstürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri ile,
Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünün adres kayıt
sisteminden alınan ve seçmen niteligini tasıyan yurt dısında yerlesik Türk vatandaslarına ait kayıtların Yurt
Dısı Seçmen Kütügüne dönüstürüldükten sonra internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilen
listedir.
Yeni yerlesim sebebi ile seçim çevrelerinde degisiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncellestirme ve
muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması islemlerinin yeni durum
esas alınarak yapılması gerekmektedir.
Takvimde belirtilen süreler içinde yeni seçmen sıfatını kazananlar ile yerlesim yerlerini degistiren
seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılabilmelerini saglamak amacıyla askı süresinin uygun bir
süreye tabi tutulması gerekir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- 12/6/2011 Pazar günü yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için güncellestirme
amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, Nüfus
ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünün adres kayıt sisteminden alınan, Türkiye’de yerlesik ve seçmen
niteligini tasıyan kisilere ait kayıtların, gerekli islemler yapıldıktan ve seçmen kütügüne dönüstürüldükten
sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listeler olduguna,
2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 18/03/2011 Cuma günü saat: 08.00’de askıya çıkarılmasına ve
31/03/2011 Persembe günü saat: 17.00’de askıdan indirilmesine,
3- Yeni yerlesim sebebi ile seçim çevrelerinde degisiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncellestirme
ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması islemlerinin yeni
durum esas alınarak yapılması gerektigine,
4- Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünün adres
kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteligini tasıyan yurt dısında yerlesik Türk vatandaslarına ait kayıtların
Yurt Dısı Seçmen Kütügüne dönüstürülmesinden sonra, 18/03/2011 Cuma günü saat: 08.00’de internet
ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilmesine ve nternet ortamında ilan edilen Yurt Dısı Seçmen
Kütügünün 31/03/2011 Persembe günü saat: 17.00’de ilanın sonlandırılmasına, sonlandırma tarihinin
tutanak altına alınmasına,
5- Ekli 140/I sayılı Genelge ile 140/II sayılı Genelgenin bu karar metnine dahil olduguna,
6- Karar örnegi ve eki 140/I sayılı Genelgenin tüm il ve ilçe seçim kurulu baskanlıklarına, seçime
katılmaya hak kazanmıs olan siyasi parti genel baskanlıklarına, Adalet Bakanlıgına, çisleri Bakanlıgına ve
Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügüne gönderilmesine,
7- Karar örnegi ve eki 140/II sayılı Genelgenin Yurt Dısı lçe Seçim Kurulu Baskanlıgına, seçime
katılmaya hak kazanmıs olan siyasi parti genel baskanlıklarına, çisleri Bakanlıgına, Dısisleri Bakanlıgı
aracılıgı ile dıs temsilciliklere ve Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügüne gönderilmesine,
8- Karar örnegi ve eki Genelgelerin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna duyuru için
gönderilmesine,
9- Karar örnegi ve eki Genelgelerin Resmi Gazete’de yayımlanmasına,
7/3/2011 tarihinde oybirligi ile karar verildi.
Baskan Üye Üye Üye
Ali EM Bahadır DOGUSOY Hüseyin EKEN M. Zeki ÇELEBOGLU
Üye Üye Üye
Muharrem COSKUN Turan KARAKAYA Mehmet KÜRTÜL
Üye Üye
Nilgün PEK Halim ASANER
SEÇMEN KÜTÜGÜNÜN GÜNCELLESTRLMES USUL VE
ESASLARINI GÖSTERR
G E N E L G E
(Örnek: 140/I)
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK
MADDE 1- Bu genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanun’un 28., 33., 36., 39. ve 40. maddelerinin “Seçmen Kütükleri” kısımlarında 5749 sayılı Kanun ile
yapılan degisiklikler geregi, Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünün adres kayıt sisteminden
seçmen niteligini tasıyan kisilere ait kayıtların, Kurulumuz Seçmen Kütügü Genel Müdürlügü Bilgisayar
Destekli Merkezi Seçmen Kütügü (SEÇSS)’ne aktarılmıs olması nedeniyle, 12/06/2011 Pazar günü
yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak seçmen listelerinin güncellestirme
islemlerinin; düzenli, çabuk ve ekonomik biçimde yapılmasını saglamak, vatandaslara ve görevlilere kolaylık
getirmek amacıyla 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun geçici
18. maddesi ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanmıstır.
Genelge; muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncellestirilmesi amacıyla, seçmene ait verilerdeki
degisimi belirleyen; ad, soyad, yas, cinsiyet düzeltimi, seçme ehliyetini kaybetme (kısıtlanma, kamu
hizmetinden yasaklanma gibi) veya yeniden kazanma gibi yargı kararlarına, asker olanlar, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaslıgını kaybetme veya yeniden kazandıgını gösteren bilgiler ile vefat ettigi bilgileri,
seçim bölgesi içerisinde veya dısarısında vuku bulan yerlesim yeri degisiklik verilerine ait esas ve usuller ile
askı süresi, bu süre içerisinde yapılacak itirazları kapsar.
ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGES ASKI LSTELER
MADDE 2- Güncellestirme; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun 33/1 maddesi uyarınca; Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel
Müdürlügünün adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak, gerekli islemler yapıldıktan ve seçmen
kütügüne dönüstürüldükten sonra ilçe seçim kurulları tarafından muhtarlık bölgesi askı listeleri SEÇSS’ten
alınarak ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarılmak suretiyle yapılır.
lçe seçim kurulu baskanlıgınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarılmasından dört gün
önce o yer Cumhuriyet Bassavcılıgından ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve
taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik bilgilerini içeren liste istenir. Bu listedeki veriler SEÇSS’e
girilerek gerekli kontrol yapılır ve (bu kontrol seçmenin seçmen kütügüne kayıtlı olup olmadıgına yöneliktir)
tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların askı listeleri elde edilir ve askıya çıkarılır.
MUHTARLIK BÖLGES ASKI LSTELERNN ASKIYA ÇIKARILMA YER, ASKI SÜRES,
ASKIDAN NDRME
MADDE 3- Muhtarlık bölgesi askı listeleri 18/3/2011 Cuma günü saat 08.00'de, muhtarlık bölgeleri
esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabilecegi yerlerde askıya
çıkartılır. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulu Baskanlıgınca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu aracılıgıyla
ilan edilir.
lçe seçim kurulu baskanlıgı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldıgını aynı gün ve takip
eden her iki günde bir belediye hoparlöründen duyurulmasını saglar. Bu duyurudan dolayı herhangi bir
ücret talep edilemez.
Ayrıca, ücretsiz olmak kaydıyla, ilçede varsa mahalli gazete, TV ve radyo aracılıgı ile de iki günde
bir duyuru yapılır.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin hangi tarihte ve nerelerde asıldıgı, ilanın ne suretle yapıldıgı ilçe
seçim kurulu baskanı tarafından görevlendirilen kimselerce tutanakla tespit edilir. Askı listelerinin asıldıgı
yer ve tarih ilçe seçim kurulu baskanınca mahalli mülki amirlige hemen yazılı olarak bildirilir. Askı süresince
listelerin korunmasından idare amirleriyle zabıta amir ve memurlarının sorumlu oldugu da belirtilir (298/40).
Muhtarlık bölgesi askı listeleri; 31/3/2011 Persembe günü saat 17.00'de askıdan indirilir. Askıdan
indirilis tarihi de bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu baskanı tarafından ayrı bir
dosyada saklanır.
Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların
askı listelerinin 18/3/2011 Cuma günü saat 08.00'de bulundukları koguslara veya yönetimce ilan edilmek
sartıyla belirlenecek uygun yerlere asılması Cumhuriyet Bassavcılıgına yazılacak bir yazı ile istenir ve
listelerin korunmasından görevli ceza infaz kurumu memurlarının sorumlu olacagı bildirilir. Listeler
31/3/2011 Persembe günü saat 17.00'de askıdan indirilir. Askıdan indirilis tarihi de ayrı bir tutanakla tespit
edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu baskanı tarafından ilgili dosyada saklanır.
ASKI YER GÖREVLS
MADDE 4- lçe seçim kurulu baskanı; askı devam ettigi sürece, seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı
listelerini incelemelerinde yardımcı olmak üzere, köy ve mahalle muhtarı veya ihtiyar meclisi/heyeti
üyelerinden birisini görevlendirerek, bu görevlinin ilçe seçim kurulu baskanlıgınca tatil günleri dahil
belirlenen saatlerde askı yerinde sürekli olarak hazır bulunmasını saglar ve durumu askı yerinde ilan eder.
Muhtar veya ihtiyar meclisi/heyeti üyeleri yok ise görevlendirilen kisi yukarıda yazılan islemleri yapmakla
yükümlüdür.
MUHTARLIK BÖLGES ASKI LSTELERNE YAZILACAKLAR
MADDE 5- Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünün
adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteligini tasıyan Türkiye’de yerlesik Türkiye Cumhuriyeti
vatandaslarına ait kayıtların seçmen kütügüne dönüstürülmesinden ve gerekli islemler yapıldıktan sonra,
güncellestirilmek amacıyla askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde
düzeltme yapmak ve eksikligi gidermek için;
a) Seçmen niteligine sahip oldugu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi
bulunmayan,
b) 12/6/1993 tarihinde ve daha önce doganlar (yıl, ay ve günü gösteren, nüfus
müdürlügünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgeyi ibrazı gereklidir),
c) Baska bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı
ile listenin askıya çıkarıldıgı muhtarlık bölgesine gelen (Nüfusça yerlesim yerleri degisikligi kontrol edilir),
d) Ögrenci olup, seçmen niteligini tasıyan ve ögrenim gördükleri yerlesim birimlerinde
oylarını kullanmak isteyen,
e) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlıslık
yahut eksiklik bulunan,
f) Nüfus olay bilgisi degisen (vatandaslıgın kazanılması, gaipligin iptali gibi)
Türk vatandasları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen islemleri yapabilmeleri
için ilgili nüfus müdürlügüne,
g) Askerlikten terhis olup da, silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı
bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmus bulunan (Terhis belgesi veya askerlik subesince
verilen belgenin ibrazı gereklidir.),
h) Kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı bulunmaları nedeniyle askı listesinde ismi
bulunmayanlar ile aynı nedenle kayıtları dondurulmus bulunan ve yasaklılık süresi sona eren (Cumhuriyet
Bassavcılıklarından alınacak resmi yazıyı ibraz etmek zorunludur.),
Türk vatandasları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma
getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu baskanlıklarına,
ı) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde
yanlıslık veya eksiklik bulunan,
i) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü bulundugu halde askıya çıkartılan tutuklu ve
taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde yazılmamıs bulunan,
Türk vatandasları ise, ceza infaz kurumları ve tutukevleri idaresi aracılıgı ile yazılı olarak ilçe seçim
kurulu baskanlıgına,
basvurabilirler. (Basvurular ile ilgili olarak bu Genelgenin 7. maddesi hükümleri uygulanır.)
MUHTARLIK BÖLGES ASKI LSTESNE YAZILAMAYACAK OLANLAR
MADDE 6 - a) Kesinlesmis mahkeme kararına göre kısıtlı olanlar,
b) MERNS kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olup da, seçmen niteligine
sahip olmakla birlikte MERNS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yerlesim yeri adresi bulunmayanlar, (Bu
durumda olanlar, 5490 sayılı Kanunun 50. maddesi hükmü geregi askı süresi içinde adres beyan formu
doldurarak sandık seçmen listesine yazılabilirler.)
c) Silâh altında bulunan er ve erbaslar ile askeri ögrenciler (izinli olsalar bile),
listelere yazılamazlar.
MUHTARLIK BÖLGES ASKI LSTESNDE SM BULUNMAYANLARIN YAZIMI LE
KAYITLARDA DEGSKLK / DÜZELTME YAPILMASI VEYA YERLESM YERN DEGSTRENLERN
YAZIMI
MADDE 7-
a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında
yanlıslık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi degisikligi bulunan,
b) Askı süresi içinde yerlesim yerini aynı ilçe içerisinden baska bir muhtarlık bölgesine veya
bir ilçeden diger bir ilçeye nakleden, seçmen niteligine sahip oldugu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde
ismi bulunmayan;
kisiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar ilgili nüfus
müdürlügüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, dogalgaz abonelik sözlesmesi veya faturası,
noterden tasdikli kira sözlesmesi gibi belgelerden birisi ile basvururlar ve nüfus müdürlügünden alacakları
adres degisikliginin uygunluguna iliskin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baskanlıgına teslim ederler.
c) Ögrenci olup, seçmen niteligini tasıyan ve ögrenim gördükleri yerlesim birimlerinde oylarını
kullanmak isteyen ögrenciler (askeri ögrenciler hariç), ögrenim gördükleri okuldan, o okulun ögrencisi
olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına iliskin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların baglı
bulundugu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat basvurmak suretiyle nüfus müdürlügünden alacakları adres
degisikliginin uygunluguna iliskin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baskanlıgına teslim ederler.
Askı süresi içinde, yerlesim yeri degisikligi ve kayıt düzeltme için basvuranlara iliskin kayıtlar ilçe
seçim kurulu baskanı tarafından seçmen kaydı günleme / silme (SEC_003) ekranı kullanılarak sorgulanır ve
gerektiginde Genelgenin 12. maddesinin (A) fıkrasında yazılı biçimde kontrol ve degerlendirme yapıldıktan
sonra karar verilir. Adres kayıt sisteminde gerekli düzeltme ve kaydın yapılabilmesi için söz konusu karar
ilgili nüfus müdürlügüne gönderilir.
Anayasa’nın 79. maddesinde öngörülen “seçimlerin, baslamasından bitimine kadar, seçimin düzen
içinde yönetimi ve dürüstlügü” ilkesine yarasır bir sekilde gerçeklestirilmesini teminen, seçmen niteligini
tasıyan kisilerin yerlesim yeri degisikligi için basvurularını askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlügüne yapmaları gerekir. Bu kisilerin
askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan
31/3/2011 Persembe günü saat: 17.00’den sonra yapılacak basvurular nüfus müdürlüklerince hiçbir
suretle dikkate alınmayacaktır.
ADRES KAYIT SSTEMNDEK (AKS) DEGSKLKLERN SEÇSS’E SLENMES
MADDE 8- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde nüfus müdürlüklerine yapılan
degisiklik/düzeltme basvuruları, SEÇSS Merkezi Seçmen Veri Tabanına 8/4/2011 Cuma günü saat:
17.00’ye kadar Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce elektronik ortamda islenir.
MUHTARLIK BÖLGES ASKI LSTESNDEK KAYITLARIN SLNMES VEYA DONDURULMASI
MADDE 9-
A- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinlesme tarihi olan 8/4/2011 Cuma günü saat: 17:00
itibariyle Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüs
olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaslıgından çıkarılanlar Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce silinir.
B- Oy verme günü itibariyle seçmen niteligini tasıyan ve askerde bulunan kisilere iliskin
bilgiler, Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baslandıgı
14/3/2011 Pazartesi gününden önce Milli Savunma Bakanlıgı Askeralma Dairesi Baskanlıgından topluca
alınır ve bu kisilerin seçmen kütügündeki kayıtları dondurulur. Askerligi nedeniyle kayıtları dondurulmus
olanlardan terhis olanlar var ise, Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce kayıtları bu tarih itibariyle oy
kullanabilir (aktif) hale getirilir.
C- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olmakla beraber;
a) Muhtarlık bölgesinde oturmadıkları anlasılan seçmenlerin,
b) Silâh altında bulunan er ve erbasların,
c) Askeri ögrencilerin,
ç) Kesinlesmis mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlerin,
d) Taksirli suçlar dısında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülerin,
kayıtları ilçe seçim kurulu tarafından en geç 8/4/2011 Cuma günü saat: 17:00’ye kadar SEC_003
ekranı kullanılarak ilçe seçim kurulu baskanlıgının kararı ile seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun
seçenekle dondurulur.
ÖZÜRLÜ SEÇMENLERN MUHTARLIK BÖLGES ASKI LSTESNDE GÖSTERLMES
MADDE 10- 298 sayılı Kanun’un 74. maddesi uyarınca, özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla
kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken gözönünde bulundurulmak üzere, Basbakanlık Özürlüler
daresi Baskanlıgından özürlülerin listesi Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce muhtarlık bölgesi askı
listelerinin dökümüne baslandıgı 14/3/2011 Pazartesi gününden önce istenir. Alınan bilgiler topluca seçmen
kütügüne islenir ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde (Ö) harfi ile gösterilir.
Ancak;
Askı dönemi içinde özürlü seçmenlerin ilçe seçim kurulu baskanlıgına basvurması durumunda, ilçe
seçim kurulu baskanlıgınca SEC_003 ekranı kullanılarak, özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla
kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere “Özürlü” kutusu isaretlenir.
MUHTARLIK BÖLGES ASKI LSTELERNE KMLERN, NASIL TRAZ EDEBLECEKLER
MADDE 11- Muhtarlık bölgesi askı listelerine; seçmenler ve siyasi partiler askı süresi içinde itiraz
edebilirler.
Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz
edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile ilçe seçim kurulu baskanlıgına bildirirler.
Muhtarlık bölgesi askı listelerine;
A- Siyasi partilerin, ilçe seçim kurulu baskanlıklarına isimlerini bildirdikleri yetkilileri;
a) O ilçede oturan tüm seçmenlerle,
b) Seçmen kütügüne yazılmaması gerekenlerden yazılmıs oldugu anlasılanlar, (Örnek: O
muhtarlık bölgesinde yerlesim yeri adresi bulunmayan, askeri ögrenci, ölü, kısıtlı, seçmen
yasına ve ehliyetine sahip olmayan kisilerin yazımı gibi),
ile ilgili olarak,
B- Seçmen niteligini tasıyan vatandaslar ise, ancak kendileriyle ilgili,
itirazda bulunabilirler.
Yazılı itirazlar ile bu isler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç alınmaz.
tirazlar ilçe seçim kurulu baskanına yazılı olarak yapılır. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan
seçmenler ceza infaz kurumu ve tutukevi idaresi aracılıgı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu baskanlıgına
itiraz edebilirler. Kimligini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine
eklemeyenlerin itirazları incelenmez. Bu nedenle inceleme yapılamadıgı tutanaga yazılır.
Kimligin ispatında: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını tasıyan; nüfus cüzdanı, resmi daireler
veya iktisadi devlet tesekküllerince verilen soguk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik
belgesi, avukatlık kimligi, sürücü belgesi gibi seçmenin kimligini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve
resmi nitelikteki belgelerden birine itibar edilir. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip
onaylanan kimlik belgeleri kimligin tespitinde geçerli degildir.
Yukarıdaki belgelerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını tasımayanlara itibar edilmez.
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu yada taksirli suçlardan hükümlü bulunan
seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmis belge, kimlik
belgesi yerine geçer.
Yerlesim yeri adresinin ispatında ise, öncelikle ilgili nüfus müdürlüklerinden alınacak resmi nitelikteki
onaylı “Yerlesim Yeri ve Diger Adres Belgesi” esas alınır.
Bilgisayar ortamında alınan ve çisleri Bakanlıgı Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügü’nce
kullanıma sunulan MERNS/KPS kayıtları resmi belge sayılır.
Listelere siyasi parti adına itirazlarda ise, itiraz eden kisinin yetkili olduguna iliskin onaylı belgesi
olup olmadıgına bakılır.
Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan kosullar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir.
tirazın alındıgına ve hangi tarihte itirazın yapıldıgına dair itiraz edene bir alındı belgesi verilir. lçe
seçim kurulu baskanının bulunmaması halinde itiraz dilekçesi; alındı belgesi karsılıgında Nöbetçi
Cumhuriyet Savcısına da verilebilir. Cumhuriyet Savcısı itirazın kayıt islemini yaparak hemen ilçe seçim
kurulu baskanlıgına gönderir. Askı listelerinde maddi hatanın varlıgı saptandıgında, ilçe seçim kurulu
baskanı tarafından verilecek karar, belgeleri ile birlikte geregi için ilgili nüfus müdürlügüne gönderilir.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinde yapılan tüm degisiklikler o ilçede teskilatı bulunan siyasi parti ilçe
baskanlıklarına teblig edilir. ki gün içinde yapılan itirazlar ilçe seçim kurulu baskanı tarafından
degerlendirilerek kesin olarak karara baglanır. Talepleri halinde sonuç siyasi partiye bildirilir/teblig edilir
TRAZLARIN KARARA BAGLANMASI VE MUHTARLIK BÖLGES ASKI LSTELERNN
KESNLESMES
MADDE 12- lçe seçim kurulu baskanı, kendisine ulasmasından itibaren itirazları en geç 3/4/2011
Pazar günü saat: 17.00’ye kadar kesin olarak karara baglar. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve
düzeltme islemlerinin yapılması ile muhtarlık bölgesi askı listeleri 8/4/2011 Cuma günü kesinlesir.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde incelenmesinde, bir seçim çevresinden
digerine topluca nakil istemi olması halinde, itiraz üzerine veya ilgili ilçe seçim kurulu baskanı dogrudan
bunun hileli bir girisim oldugu kanaatine varırsa, bu durumla ilgili karar verilmeden önce bu sekilde nakil
isteyenlerin listesini, askı süresi içinde itirazın ertesi gün askıya çıkarır ve durumu ilgili siyasi partilere
bildirir. Bu listeye ilgililer aynı gün içinde mükerrerlik veya hileli – toplu nakil sebebiyle ilgililer itiraz
edebilirler.
A- Yapılan itirazlar üzerine veya ilçe seçim kurulu baskanınca dogrudan seçmenin;
a) Muhtarlıklar tarafından verilen yerlesim belgelerinde kayıtlı olup olmadıgı,
b) Güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından tutulan Konutta Kalanlara Ait Kimlik
Bildirme Belgesi (Form – 5) veya belgede ismi bulunup bulunmadıgı,
c) Güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından yapılan arastırma ve sorusturma
sonucunda belirtilen adreste oturup oturmadıgı,
ç) lgili kuruluslardan adına kayıtlı elektrik, su, telefon, dogalgaz abonelik sözlesmesi
veya faturası olup olmadıgı,
d) Oturdugu yere iliskin kira sözlesmesi veya tapu kaydı (kendisi, anne-babası adına)
bulunup bulunmadıgı,
arastırma ve sorusturma sonucunda anlasılan ve bu nedenle muhtarlık bölgesinde oturmadıgı
belirlenen seçmenler hakkında gerekli degerlendirmenin ilçe seçim kurulu baskanınca yapılarak, bu
durumda olan seçmenlerin kayıtlarının listeden çıkarılıp çıkarılamayacagı,
B- Muhtarlık bölgesinde oturmadıklarından dolayı kayıtları dondurulmus olan seçmenlerin, o
seçim bölgesinde oturdugu yukarıdaki (A) fıkrasında belirtilen belgelerle kanıtlandıgının anlasılması
üzerine, kaydın dondurulmasına iliskin ilçe seçim kurulu baskanı kararının kaldırılarak, bu durumda olan
seçmenin yeniden seçmen kütügünde oy kullanabilir duruma getirilecegi,
C- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri oldugu halde,
a) Silah altına alınan er ve erbaslara,
b) Kesinlesmis mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlere,
c) Taksirli suçlar dısında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülere,
ç) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kaydı olmasına karsın, askı listesindeki bilgilere
göre Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası temin edilememis seçmenlere karsı
yapılan itirazlar da, bu Genelgenin 11. ve 12. maddeleri çerçevesinde,
lçe Seçim Kurulu Baskanınca yapılacak gerekli inceleme ve degerlendirme sonucunda 3/4/2011
Pazar günü saat: 17.00’ye kadar kesin olarak karara baglanır.
lçe seçim kurulu baskanınca, ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde askıya çıkartılan tutuklu ve
taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri, Cumhuriyet Bassavcılıgından muhtarlık bölgesi askı listelerinin
kesinlesme tarihi olan 8/4/2011 Cuma günü itibariyle getirilen ikinci listeler ile karsılastırılarak denetlenir.
Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde adı olup, Cumhuriyet Bassavcılıklarından
getirilen ikinci listede adları olmayan seçmenler (tahliye, ölüm ve kesin hüküm giyme gibi) SEC-015
ekranından denetim yapılarak listeden silinir.
Cumhuriyet Bassavcılıgından getirilen ikinci listede adları olup da tutuklu ve taksirli suçlardan
hükümlü askı listesinde adları olmayan seçmenler SEC-015 ekranından kesinlesen seçmen kütügünde
kayıtlı olup olmadıgına iliskin denetim yapılarak, kayıtlı olmaları halinde listeye eklenir.
Bu islemlerden sonra elde edilen yeni listeler SEÇSS’den dökülür ve 11/4/2011 Pazartesi günü
tekrar askıya çıkarılır.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinlesme tarihinden sonra tutuklanan veya taksirli suçlardan
hüküm giyenlerin bu listeye eklenmesi için (SEC-015 ekranı aracılıgı ile) seçmen kütügünde kayıtlı olma
sartı aranır. (SEC-015 ekranında seçmen kütügüne kayıtlı olmayan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü
girisi yapılamamaktadır.)
TUTUKLU VE TAKSRL SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ OLANLARIN
SEÇMEN LSTELERNN KESNLESTRLMES
MADDE 13- Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan
hükümlü olanların seçmen listesinin kesinlestirilebilmesi için, ilçe seçim kurulu baskanınca Cumhuriyet
Bassavcılıgından 9/6/2011 Persembe günü saat: 17.00’ye kadar tutuklananların, tutuklu seçmen
listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya (taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç) cezaları
kesinleserek hükümlü sıfatını alanların isim listeleri istenilir. lçe seçim kurulu baskanı bu bilgilere göre
tutuklu seçmen listesinde SEÇSS kapsamında gerekli degisiklikleri yaptıktan sonra tutuklu ve taksirli
suçlardan hükümlü olanların seçmen listesini onaylayarak kesinlestirir.
SANDIK BÖLGES VE YENDEN SANDIK BÖLGES OLUSTURULMASI
MADDE 14- XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde her muhtarlık bir seçim bölgesidir. Her
seçim bölgesi gerektigi kadar sandık bölgesine ayrılır. Bir sandık bölgesi 300 seçmeni kapsar. Birden çok
mahalle veya semt gibi toplu yerlesim birimlerinden olusan muhtarlıklar, her birinde 300 seçmenin varlıgı
aranmaksızın mesafe durumu ve ulasım güçlükleri dikkate alınarak gereken sayıda sandık bölgesine
ayrılabilir. Bu ayırımda aynı hane mensubu olan seçmenlerin bir sandıkta oy vermesi ve mümkün
oldugunca seçmen adedi bakımından dengenin saglanması ilkeleri gözetilir.
Mezra gibi toplu yerlesim birimleri için de mesafe durumu ve ulasım güçlükleri ile 298 sayılı Kanunun
5 inci maddesinde sandık bölgesi olusturulması bakımından, öngörülen seçmen sayısı göz önünde
tutularak bir sandık bölgesi olusturulabilir.
XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ceza infaz kurumlarına ve tutukevlerine konan sandık
bölgeleri bulundukları muhtarlık seçim bölgesi içerisinde sayılır. Ceza infaz kurumları ve tutukevinde taksirli
suçlardan hükümlüler ile tutukluların rahat ve güvenli bir sekilde oylarını kullanmaları için ceza ve tutukevi
yetkililerinin de görüsü alınarak gerektigi kadar sandık bölgesine ayrılır.
Özürlü ve 75 yas ve üzerinde bulunan seçmenlerin, oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için Seçmen
Kütügü Genel Müdürlügünce sandık atamaları yapılırken, bu durum göz önünde tutulur.
Sandık bölgesi 300 seçmeni kapsar. Ceza infaz kurumları ve tutukevinin sartları ve güvenligi de
dikkate alınarak ilçe seçim kurulu baskanınca bu sayı ile baglı kalınmaksızın sandık sayısı arttırılabilir veya
indirilebilir
KESNLESEN LSTELERN ÇOGALTILMASI
MADDE 15- Kesinlesen sandık seçmen listelerinin 23/5/2011 Pazartesi günü bes (5) nüsha
çogaltılmasına baslanır. Bu listelerden bir örnegi ilçe seçim kurulu baskanlıklarında saklanır. Bir örnegi
XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi is ve islemleri sebebiyle Yüksek Seçim Kurulunun 5/3/2011 tarihli,
2011/144 sayılı kararı ile tespit edilen siyasi partilerin talep etmeleri ve ilçede teskilatlarının bulunması
halinde ilçe baskanlıklarına herhangi bir ücret alınmaksızın döküm halinde veya elektronik ortamda (CD
veya DVD olarak) verilir. Bir örnegi ilgili muhtarlıklara, iki örnegi ise sandık kurulu baskanlarına verilir.
Sandık kurulu baskanları bunlardan birini sandık alanına asar, digerini de oy verme isleminde kullanırlar
(298/42-3).
Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ait kesinlesen sandık seçmen listelerinin çogaltılmasına
9/6/2011 Persembe günü baslanır ve bir gün içinde bitirilerek birinci fıkra hükmü geregi islem yapılır.
Ancak bu listelerin birinci nüshası muhtarlıklar yerine cezaevi idaresine verilir.
Çogaltılan sandık seçmen listeleri ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere iliskin sandık seçmen
listelerinin her birinin her sayfası ilçe seçim kurulu baskanı tarafından ayrı ayrı mühürlendikten sonra
listenin kaç sayfa oldugu ve kaç seçmeni kapsadıgı listenin sonuna yazılarak onaylanır.
Listelerin çogaltılması isleminin en geç 27/5/2011 Cuma günü saat: 17.00’ye kadar, tutuklular ve
taksirli suçlardan hükümlülere ait sandık seçmen listelerinin ise 10/6/2011 Cuma günü saat 17.00'ye
kadar bitirilmesi zorunludur.
YURT Ç SEÇMEN BLG KAGITLARININ HAZIRLANMASI VE DAGITIMI
MADDE 16- Sandık seçmen listelerinin kesinlesmesinden sonra seçmen bilgi kagıtlarının
hazırlanması ve dagıtılması islemine 24/4/2011 Pazar günü baslanır.
298 sayılı Kanunun 44. madde hükmüne uygun biçimde hazırlanmıs seçmen bilgi kagıtlarının
saglıklı ve kısa zamanda seçmene ulastırılması için ilçe seçim kurulu baskanı mahalli posta idaresiyle
temas ederek, Kanunlardaki dagıtım süreleriyle baglı kalınmaksızın seçmen bilgi kagıtlarının dagıtımını
yaptırabilir. Ancak, kasaba ve köylerde dagıtımın memur aracılıgı ile de yapılması uygundur.
Bu yollarla dagıtım mümkün olmadıgı takdirde, ilçe seçim kurulu baskanı, seçmen bilgi kagıtlarının
dagıtılması islemlerinde, 298 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde belirtilen daire veya müesseselerin memur
ve hizmetlilerini görevlendirebilir.
Bu isle görevlendirilenler (Örnek: 15/A - 15/B) alındı belgesi karsılıgı teslim aldıkları seçmen bilgi
kagıtlarını ev ev dolasarak sahiplerine imza karsılıgında dagıtmak (Örnek: 15), ilçe seçim kurulu baskanları
da bunun saglıklı bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli önlemleri almak ve denetlemeleri yapmak
zorundadırlar. Dagıtım isinin en geç 6/6/2011 Pazartesi günü aksamına kadar bitirilmesi gerekir.
6/6/2011 Pazartesi günü aksamına kadar herhangi bir nedenle dagıtım yapılmadıgı takdirde
seçmen bilgi kagıtları, oy torbalarına konulmak üzere aynı günün aksamı, ilçe seçim kurulu baskanlıgına
iade edilir. (Örnek: 16)
ÖDENECEK ÜCRET VE GÜNDELKLER
MADDE 17-
a) Dökümü tamamlanan seçmen bilgi kagıtlarının dagıtımı ilçe seçim kurulu baskanının
görevlendirecegi kisiler eliyle yapıldıgı takdirde dagıtım isinde çalısanlara dagıttıgı her seçmen bilgi kagıdı
için (6 Krs. ) ödenir. Posta idaresince yapılacak dagıtımda daha düsük bir ücret belirlenebilir.
b) Güncellestirme kapsamında yapılacak tüm çalısmalardan dolayı, ilçe seçim kurulu baskanı ve
seçmen kütük bürosu personeli ile askı süresi içinde kalan hafta sonlarında (Cumartesi – Pazar), muhtarlık
bürolarında güncellestirme için yapılacak çalısmalar nedeniyle, askı yeri görevlisi olarak görev yapacak
muhtar veya idari makam tarafından herhangi bir nedenle muhtarlık görevi verilen ihtiyar meclisi - heyeti
üyelerinden bir tanesine yapacakları çalısmaları karsılıgında, seçim harcamalarına iliskin olarak düzenlenen
genelge hükümleri çerçevesinde gündelik ödenir.
MADDE 18- Bu genelge Yüksek Seçim Kurulunun 7/3/2011 gün ve 2011/158 sayılı kararı ile
Örnek:140/I olarak kabul edilmistir.
YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNÜN GÜNCELLESTRLMESNN USUL VE ESASLARINI GÖSTERR
GENELGE
( Örnek: 140 /II )
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK
MADDE 1- Bu genelge; yurt dısında yasayan seçmen niteligini haiz Türk vatandaslarının 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14/13, 28/8, 33, 34, 35 ve 94/A
maddeleri uyarınca, Cumhurbaskanı, milletvekili genel seçimleri ile halkoylamasında oy kullanmalarını
saglamak amacıyla, olusturulan YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜ’nün; güncellestirilmesi, kütükte kayıtlı
seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulunun internet sayfasından ilan edilmesi ve süresi, bitimi, kütüge yazılacak
ve yazılamayacak olan seçmenlerin kütük kayıtlarında düzeltme yapılması, yerlesim yerini degistirenlerin
SEÇSS’e islenmesi, seçmenlerin kayıtlarının dondurulması ve silinmesi, kimlerin itiraz edebilecegi,
itirazların karara baglanması ve kesinlestirilmesine iliskin usul ve esasları kapsar.
YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNÜN GÜNCELLESTRLMES
MADDE 2- Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünün adres kayıt sisteminden alınarak
olusturulan Yurt Dısı Seçmen Kütügü bilgileri üzerinde; Milli Savunma Bakanlıgı Askeralma Dairesi
Baskanlıgının seçmen niteligini tasıyan ve askerde bulunan kisilere iliskin kayıtları, Nüfus ve Vatandaslık
sleri Genel Müdürlügünden alınan olay bilgileri (Örnek: vatandaslıgın kaybedilmesi, seçmen yasına ve
ehliyetine sahip olmayan kisiler gibi) dikkate alınarak Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce merkezi olarak
güncellestirilir.
YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNÜN YÜKSEK SEÇM KURULUNUN NTERNET SAYFASINDA
LAN EDLMES, SÜRES VE SONLANDIRILMASI
MADDE 3- Yurt dısında yasayan ve seçmen niteligini tasıyan Türk vatandaslarının Yurt Dısı
Seçmen Kütügündeki kayıtları, Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, güvenli sorgulama yöntemi
kullanılarak Kurulun internet sayfasında (www.ysk.gov.tr) 18/3/2011 Cuma günü saat 08.00'de, ilan edilir.
Ayrıca; Yüksek Seçim Kurulu Baskanlıgınca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve Dısisleri Bakanlıgı
aracılıgıyla yurt dısı temsilciliklerine duyurulur. Vatandas “Yurt Dısı Seçmen Sorgulama” ekranından T.C.
kimlik numarasını girerek Kütüge kayıtlı olup olmadıgını kontrol eder.
Yüksek Seçim Kurulunun internet sayfasında ilan edilen Yurt Dısı Seçmen Kütügünün; 31/3/2011
Persembe günü saat 17.00'de ilanı sonlandırılır. lan sonlandırma tarihi tutanak altına alınır. Bu tarihten
sonra yapılacak basvurular konsolosluklarca kabul edilmeyecektir.
YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNE YAZILACAK OLAN SEÇMENLER
MADDE 4- Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügü’nün
adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteligini tasıyan yurt dısında yerlesik Türk vatandaslarına ait
kayıtların, Yurt Dısı Seçmen Kütügüne dönüstürülmesinden sonra, güncellestirilmek amacıyla ilan edilen
Yurt Dısı Seçmen Kütügüne yazılmak için;
a) Seçmen niteligine sahip ve yerlesim yeri yurt dısı olmasına ragmen, Yurt Dısı Seçmen
Kütügünde ismi bulunmayan,
b) Yurt içinde Seçmen Kütügünde kayıtlı olup da yerlesim yerini yurt dısına tasıyan,
Türk vatandaslarının, adres kayıt sistemine dahil olabilmeleri için en yakın dıs temsilcilige
basvurarak çisleri Bakanlıgı Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünün yurt dısında yasayan Türk
vatandasları için “ADRES BEYAN FORMU” nu doldurup, imzalamaları ve yurt dısı temsilcilikleri tarafından
“Konsolosluk.net” sistemine girisleri saglanmalıdır.
c) Yurtdısında yerlesik olup da, askı süresi içinde herhangi bir nedenle yurt içerisinde bulunanlar,
Yurt Dısı Seçmen Kütügüne kayıtlarını yaptırabilmeleri için Yurt Dısı lçe Seçim Kurulu Baskanlıgına
basvurup pasaportlarını da ibraz etmek suretiyle, alacakları adres beyan formunu doldururlar. Yurt Dısı lçe
Seçim Kurulu Baskanlıgının onayı ile bu basvurular Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügüne askı
süresi içinde Yurt Dısı Seçmen Kütügüne kayıtlarının yapılması için gönderilir.
d) Askerlikten terhis olanlardan Yurt Dısı Seçmen Kütügünde kaydı bulunmayan,
(Terhis belgesi veya askerlik subesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.),
e) Kısıtlılık hali sona eren,
Türk vatandasları, konsolosluklar vasıtasıyla veya dogrudan dogruya Ankara l Seçim Kuruluna baglı
Yurt Dısı lçe Seçim Kurulu Baskanlıgına basvurabilirler.
YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNE YAZILAMAYACAK OLANLAR
MADDE 5 –
a) Kesinlesmis mahkeme kararına göre kısıtlı olan seçmenler,
b) Silâh altında bulunan erler ve erbaslar ile askeri ögrenciler (izinli olsalar bile),
c) Türk vatandaslıgını kaybedenler,
kütüge yazılamazlar.
YURT DISI SEÇMEN KAYITLARINDA DÜZELTME VEYA YERLESM YERN DEGSTRENLERN
YAZIMI
MADDE 6- Seçmen niteligine sahip ve yerlesim yeri yurt dısı olan Türk vatandasları, Yurt Dısı
Seçmen Kütügü kayıtlarında düzeltme veya yerlesim yeri degisiklikleri için en yakın dıs temsilcilige
basvurarak çisleri Bakanlıgı Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügü’nün yurt dısında yasayan Türk
vatandasları için “ADRES BEYAN FORMU” nu doldurup, imzalamaları ve yurt dısı temsilcilikleri tarafından
“Konsolosluk.net” sistemine girisleri saglanmalıdır.
Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
ADRES KAYIT SSTEMNDEK (AKS) DEGSKLKLERN
SEÇSS’E SLENMES
MADDE 7- Yurt Dısı Seçmen Kütügünün ilandan indirilmesinden sonra, ilan süresi içinde yurt dısı
temsilciliklerince yapılan degisiklik/düzeltme islemleri Mernis AKS’den, Seçmen Kütügü Genel Müdürlügü
tarafından SEÇSS veri tabanına 08/04/2011 Cuma günü saat 17.00’ye kadar elektronik ortamda islenir.
YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNDEK KAYITLARIN
SLNMES VE DONDURULMASI
MADDE 8-
a) Yurt Dısı Seçmen Kütügünde bulunan seçmenlerin kayıtları, Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel
Müdürlügünden alınan nüfus olay bilgisine (vatandaslıgın kaybedilmesi gibi) göre, seçmen
kütüklerinin kesinlestirilme tarihi olan 08/04/2011 Cuma günü Saat: 17:00’de Seçmen Kütügü
Genel Müdürlügünce silinir.
b) Yurt Dısı Seçmen Kütügüne yazılmaması gerekenlerden yazılmıs oldugu anlasılanların kayıtları
silinir.
c) Oy verme günü itibariyle seçmen niteligini tasıyan ve askerde bulunan kisilere iliskin bilgiler,
Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce Milli Savunma Bakanlıgı Askeralma Dairesi
Baskanlıgından topluca alınarak Yurtdısı Seçmen Kütügünde dondurulur.
d) Yurt Dısı Seçmen Kütügünde kayıtları olmakla beraber;
1) Silâh altında bulunan erler, erbaslar ve askeri ögrencilerin (izinli olsalar bile),
2) Kesinlesmis mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlerin,
kayıtları en geç 08/04/2011 Cuma günü saat: 17:00’ye kadar SEÇSS yazılımında ilgili
SEC_003_1 ekranı kullanılarak Ankara l Seçim Kuruluna baglı Yurt Dısı lçe Seçim Kurulu Baskanlıgının
kararı ile seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulur.
YURT DISI SEÇMEN KÜTÜGÜNE KMLERN, NASIL TRAZ EDEBLECEKLER
MADDE 9- Yurt Dısı Seçmen Kütügüne; seçmenler ve siyasi partilerin genel merkezlerince
görevlendirilen kisiler ilan süresi içinde itiraz edebilirler.
Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz
edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile Ankara l Seçim Kuruluna baglı Yurt Dısı lçe Seçim Kurulu
Baskanlıgına bildirirler.
Yurt Dısı Seçmen Kütügüne;
a) Siyasi partilerin Ankara l Seçim Kuruluna baglı Yurt Dısı lçe Seçim Kurulu Baskanlıgına
isimlerini bildirdikleri yetkilileri;
1) Yurt Dısı Seçmen Kütügüne kayıtlı tüm seçmenlerle,
2) Yurt Dısı Seçmen Kütügüne yazılmaması gerekenlerden yazılmıs oldugu anlasılanlar
(Örnek: kısıtlı olan, vatandaslıktan çıkarılan, seçmen yasına ve ehliyetine sahip olmayan
kisilerin yazımı gibi) ile ilgili olarak,
b) Seçmen niteligini tasıyan vatandaslar ise, ancak kendileriyle,
ilgili itirazda bulunabilirler.
Yazılı itirazlar ile bu isler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir sekilde resim ve harç alınmaz.
tirazlar, Ankara l Seçim Kuruluna baglı Yurt Dısı lçe Seçim Kurulu Baskanlıgına dogrudan veya
konsolosluklar aracılıgıyla yazılı olarak süresinde yapılır. Kimligini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe
göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenler ile süresinde yapılmayan itirazlar incelenmez. Bu
nedenle inceleme yapılamadıgı tutanaga yazılır.
Kimligin ispatında: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını tasıyan; nüfus cüzdanı, resmi daireler
veya iktisadi devlet tesekküllerince verilen soguk damgalı kimlik kartı, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,
evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, avukatlık kimlik kartı, sürücü belgesi gibi seçmenin kimligini tereddütsüz
olarak ortaya koyan resimli ve resmi nitelikteki belgelerden birine itibar edilir. Seçmenin bulundugu ülke
makamlarınca düzenlenmis kimlik belgeleri kimligin tespitinde geçerli degildir.
Yurt Dısı Seçmen Kütügüne siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise, itiraz eden kisinin yetkili
olduguna iliskin belge aranır.
Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan kosullar gözetilir ve deliller itiraz dilekçesine eklenir.
tiraz dilekçesinin alındıgına ve hangi tarihte itirazın yapıldıgına dair itiraz edene bir alındı belgesi
verilir. tiraz dilekçesi, Ankara l Seçim Kuruluna baglı Yurt Dısı lçe Seçim Kurulu Baskanına, bulunmaması
halinde ise, alındı belgesi karsılıgında Nöbetçi Cumhuriyet savcısına da verilebilir. Cumhuriyet savcısı
itirazın kayıt islemini yaparak hemen Yurt Dısı lçe Seçim Kurulu Baskanlıgına gönderir. lan listelerinde
maddi hatanın varlıgı saptandıgında, Yurt Dısı lçe Seçim Kurulu Baskanı tarafından verilecek karar,
belgeleri ile birlikte geregi için Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügüne gönderilir.
TRAZLARIN KARARA BAGLANMASI VE YURT DISI SEÇMEN
KÜTÜGÜNÜN KESNLESTRLMES
MADDE 10- Yurt Dısı Seçmen Kütügüne karsı yapılan itirazlar, bu Genelgenin 9. maddesi
çerçevesinde, Ankara l Seçim Kuruluna baglı Yurt Dısı lçe Seçim Kurulu Baskanının gerekli inceleme ve
degerlendirmesi sonucunda 03/04/2011 Pazar günü saat: 17.00’ye kadar kesin olarak karara baglanır ve
bu kararlara uygun gerekli kayıt ve düzeltme islemleri Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünce
yapılarak 08/04/2011 Cuma günü Yurt Dısı Seçmen Kütügü kesinlestirilir.
Yurt Dısı Seçmen Kütügüne yazılması için ilan süresi içinde basvurdugu ve kütüge kaydedilmesine
karar verildigi halde kesinlesen Yurt Dısı Seçmen Kütügünde ismi yer almayan seçmenlerin, Yurt Dısı
Seçmen Kütügünün kesinlesmesine bakılmaksızın kütüge ilave edilmelerine Yurt Dısı lçe Seçim Kurulu
Baskanı tarafından karar verilir ve Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce kütüge ilave edilir. Ayrıca geregi
için Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügüne gönderilir.
MADDE 11- Bu Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 7/3/2011 gün ve 2011/158 sayılı kararı ile
Örnek:140/II olarak kabul edilmistir.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 16:00

1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
20.1.2020 Martin Luther King, Jr. Day
17.2.2020 Presidents' Day
24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Gün
25.5.2020 Memorial Day
4.7.2020 ABD Bağımsızlık Günü
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
7.9.2020 Labor Day
12.10.2020 Colombus Day
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 Veterans Day
26.11.2020 Şükran Günü
25.12.2020 Noel Günü
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili

1-888-566-76-56 veya +90 312 292 29 29